Archive

For January, 2009

Inwestowanie kapitału

No Comments

Istnieje kilka sposobów inwestowania kapitału. W Polsce jednym najbardziej popularnych sposobów oszczędzania jest lokata bankowa. Pod spodem wymienię wszystkie znane mi sposoby inwestowania kapitału:

 • lokata bankowa – trzeba odliczyć podatek Belki 19% od dochodu+inflację) realna stopa zwrotu to najczęściej 2-3%
 • konto oszczędnościowe w banku – odliczamy inflację+podatek Belki stopa zwrotu najczęściej w granicach zero
 • fundusz inwestycyjny – w zależności od rodzaju inwestycji oraz prawnych uwarunkowań wyróżniamy kilka rodzajów funduszy. Fundusze inwestują nasz kapitał na giełdzie w różne instrumenty finansowe. Dużym plusem inwestowania w fundusze jest dywersyfikacja portfela, bezpieczeństwo naszego kapitału (nasze oszczędności są ulokowane w banku depozytariusza i są oddzielone od funduszu, w przypadku bankructwa funduszu nasz kapitał pozostaje bezpieczny) i duża oczekiwana stopa zwrotu (uśredniając jest to od 12-14% uwzględniając inflację / rok). Minusy to prowizja 2-4% za zarządzanie kapitałem jaką pobiera zarząd funduszu, duże ryzyko inwestycyjne. Wskazanym i rekomendowanym horyzontem czasowym do inwestowania w fundusze jest okres powyżej 5lat.
 • obligacje i bony skarbowe – bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego. Rekomendowany horyzont czasowy powyżej 2lat.
 • polisa lokacyjna – jest to instrument podobny w oprocentowaniu do lokaty, jego przewagą jest jednak to, że pod względem prawnym jest ubezpieczeniem a co za tym idzie od ewentualnych zysków kapitałowych nie płacimy podatku Belki 19%.
 • nieruchomości
 • dzieła sztuki
 • złoto i kruszce
 • instrumenty rynku pieniężnego FOREX – instrumenty o najkrótszym rekomendowanym horyzoncie inwestycyjnym od 3-6 miesięcy. Jest to rynek walutowy.

Oczywiście powyższe instrumenty różnią się od siebie dokładnie trzema czynnikami. Po pierwsze płynnością zainwestowanego kapitału, po drugie stopniem ryzyka, oczekiwaną stopą zwrotu. O czym warto pamiętać decydując się na inwestycje:

 • horyzont czasowy inwestycji
 • cel inwestycji (np: budowa domu za 20lat, zapewnienie edukacji dzieciom, zapewnienie sobie godziwej i dostatniej emerytury)
 • uświadomienie sobie poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu inwestycji

Mechanika i sposób działania giełdy. Giełda jest miejscem wyceny przedsiębiorstw poprzez akcje i papiery wartościowe. Trzeba sobie zdać sprawę, że na wielkość obrotów giełdowych (tzw. wolumen obrotów) wpływa popyt i poziom konsumpcji. Wartość firm jest kształtowana za pomocą popytu. Jeśli popyt i konsumpcja spadają maleją obroty i vice versa. Po co o tym mówię? Po to żeby się giełdy nie bać i nie inwestować na zasadzie szklanej kuli lub rzutu kostką. To co chce Wam przekazać w tym artykule to świadomość inwestowania i odporność na wszechobecną manipulację medialną. Konkluzja giełda nie może cały czas spadać gdyż wtedy popyt i konsumpcja musiałby ulec gwałtownemu zahamowaniu a tym samym człowiek musiałby się cywilizacyjnie i technologicznie cofnąć o kilka stuleci. Oczywiście na giełdzie występują niedoszacowania i przeszacowania akcji, które powodują ciągły obrót kapitałem na rynku giełdowym. Wychodząc na przeciw modnemu ostatnio w mediach tematowi kryzysu gospodarczego zaprezentuję Wam wykres indeksu amerykańskiego Dow Jones na przestrzeni 100lat czyli od momentu jego powstania:

Jak zatem widać cały kryzys tak nagłaśniany w mediach jest praktycznie mało istotną, naturalną bessą na giełdzie. Ludzie poddajać się reklamom i manipulacji kupowali w szczytwym momencie czyli tuż przed kryzysem (giełda wtedy osiąnęła swoje maksimum) wyniki historyczne spółek. Giełda zachowuje się w sposób naturalny dla wolnego rynku a więc rządzi nią prawo popytu i podaży, które ustala cenę aktywów giełdowych. Po hossie przychodzi bessa. Głupotą jest jednak wycofywanie i umarzanie swoich oszczędnośći, gdyż giełda to odrobi z czasem. Ważne aby zachować rozsądek, nie poddawać się emocjom i ogłupiającej medialnej manipulacji.

Blue Taste Theme created by Jabox