Archive

For the Kredyty hipoteczne category

Promocja produktów finansowych w sieci

No Comments

Wraz ze wzrostem popularności internetu naturalnie wzrasta również ilość produktów i usług oferowanych w tym medium. Jednym z istotnych problemów które można napotkać przy próbie oferowania swoich produktów jest częsty brak zaufania do treści i ofert publikowanych w sieci. W miarę upływu czasu internauci coraz chętniej jednak zamawiają lub kupują różnorodne produkty i usługi oferowane online, pomimo nadal zdarzających się nadużyć i prób wyłudzeń. W artykule postaram się nakreślić kilka aspektów związanych ze sprzedażą produktów finansowych w internecie, mając na uwadze że finanse to dziedzina w której zaufanie jest szczególnie istotne.

Przykładowe Produkty Bankowe jakie można zakupić w internecie to np. kredyty mieszkaniowe w tym kredyty z dopłatą, karta kredytowa, konto młodzieżowe, kredyt gotówkowy, kredyt na spłatę długów, pożyczki hipoteczne, produkty depozytowe, fundusze inwestycyjne , a w tym fundusze akcyjne, różne rodzaje ubezpieczeń oraz produkty finansowe dla firm z sektora MŚP. Jest bardzo dużo czynników które mogą zadecydować o sukcesie lub porażce strony www przy pomocy której promowane są produkty bankowe. Jednym z kluczowych czynników jest jednak zwykle umiejętność skutecznego wypozycjonowania strony w wyszukiwarkach. W momencie pisania artykułu na wysokich pozycjach znajdują się takie portale jak: mybank.pl, banki.pl, kjakkredyty.pl, kredyty.net itd. Witryny te równorzędnie konkurują z oficjalnymi stronami najbardziej znanych banków w Polsce, wśród których można wymienić banki takie jak PKO BP, Pekao, Millenium, Multibank, ING Bank Śląski, LUKAS Bank, Nordea Bank oraz z witrynami dużych portali finansowych jak.

Być może warto przeanalizować jaka jest wartość merytoryczna tego typu stron. Duża część osób – internautów jest przeciwna korzystaniu z tego rodzaju stron co jest skutkiem braku zaufania do analiz udostępnianych w sieci internetowej. Tymczasem praktyka pokazuje, że strony www o tematyce finansowej nie zawsze lecz w wielu przypadkach umożliwiają zdobycia cennej wiedzy finansowej oraz dają możliwość porównania i wybrania najlepszego konta bądź kredytu.

Niezłym przykładem jest tutaj portal kredyt-z-doplata.net. Jest to jeden z najnowszych wortali o tematyce bankowo-kredytowej. Serwis stanowi odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie ofertą pożyczek z dopłatami rządowymi. Kredyty z dopłatami oferowane są w związku z funkcjonującym od pewnego czasu programem RnS czyli Rodzina na swoim, w ramach którego budżet pańtwa zwraca kredytobiorcom część odsetek wpłacanych do banku w związku z umową kredytu. Na portalu można odnaleźć wiele cennych informacji – jest tam np. ustawa o Rodzinie na Swoim, a także przydatne narzędzia, takie jak kalkulator kredytowy. Interesującym przykładem nowoczesnej strony o tematyce kont bankowych, na podstawie której da się wyciągnąć ciekawe konkluzje jest także strona internetowa Oplatybankowe.pl. Witryna ta daje możliwość na porównanie opłat i prowizji bankowych w bankach, co biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku jest niezwykle istotne.

Kredyt hipoteczny – co i jak?

No Comments

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest najczęściej hipoteka. Na jaki cel możemy wziąć kredyt hipoteczny? Najczęściej środki pieniężne przekazywane są na zakup mieszkania własnościowego, spółdzielczego, domu jednorodzinnego, lub innej wymarzonej przez nas nieruchomości. Jeśli klient ubiega się o kredyt na jeden z wyżej wymienionych celów to instytucja finansowa, czyli bank nazwie to przedsięwzięcie kredytem celowym hipotecznym. Klient może również składać wniosek o kredyt hipoteczny, którym będzie chciał spłacić wszystkie swoje kredyty. Taki kredyt banki określają mianem konsolidacji, a sam kredyt to kredyt konsolidacyjny. W jakich walutach banki udzielają kredyty hipoteczne? Przede wszystkim w walucie krajowej, czyli złotówkach. Dostępne są także kredyty hipoteczne walutowe (najczęściej we frankach szwajcarskich). Ta opcja dzieli się na dwie możliwości: typowy walutowy, denominowany.

Pierwsza możliwość polega na tym, że kredyt udzielany jest w walucie krajowej – złotówkach, a w dniu podpisania umowy przez klienta jego wartość jest przeliczana na walutę obcą według aktualnego kursu walutowego. Kredyt denominowany natomiast przeliczany jest trochę inaczej. Kwota kredytu hipotecznego udzielanego przez bank dzielona jest przez aktualny kurs kupna danego banku, a ratę klient spłaca po kursie sprzedaży. Z zaciągnięciem kredytu hipotecznego wiążą się również spore koszty. Począwszy od prowizji bankowej a skończywszy na opłacie za każdy aneks do umowy kredytowej. Należy liczyć się z ubezpieczeniem do czasu wpisu do hipoteki Księgi Wieczystej, ubezpieczeniem od utraty pracy, ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem nieruchomości. Inne opłaty to wycena nieruchomości, ewentualne przewalutowanie kredytu hipotecznego, wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłata. W październiku 2008 roku miały miejsce radykalne zmiany w sektorze bankowym. Sporo banków wycofało niektóre produkty ze sprzedaży i praktycznie wszystkie mocno ograniczyły dostępność kredytów hipotecznych. Klient od tego czasu, żeby sprawnie dostać kredyt musiał mieć historię kredytową bez skazy, mieć kilkuletni staż pracy najlepiej w dobrze prosperującej firmie, spory wkład własny i kilku tysięczne miesięczne wynagrodzenie, które bez problemu wystarczy do spłaty miesięcznej raty. Przez pierwsze miesiące roku 2009 popyt na kredyty hipoteczne zdecydowanie zmniejszył się. Klienci po prostu nie mieli szans na pozytywną decyzję w sprawie swojego kredytu hipotecznego. Był to raj dla tych, których było stać na realizowanie swoich marzeń. Decyzję kredytową dostawiali w przeciągu kilku dni. Jak jest teraz? Rynek kredytów hipotecznych ponownie zaczyna się rozkręcać. Powoli w ofertach pojawiają się promocje i większe możliwości, nawet dla mniej zamożnych klientów.

Kredyty – warto wiedzieć

No Comments

W niepewnych finansowo czasach, z jakimi przyszło nam się zmagać, zanim wybierzemy kredyt warto skrupulatnie przeglądać oferty kredytowe. Tak, aby wybierać te najkorzystniejsze oferty kredytowe czyli takie które najłatwiej będzie nam spłacić. Nie jest to łatwe, gdyż w nawale reklam zwykle trudno zachować zdrowy rozsądek i zimną krew.
Jeśli myślisz, aby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy warto, abyś zwrócił uwagę na rządowy program “Rodzina na swoim”.

Od pewnego czasu kredyty mieszkaniowe z dopłatą cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zainteresowanie to wykracza poza krąg kredytobiorców i obejmuje także developerów, którzy straciwszy spore zyski ze sprzedaży mieszkań po wysokich cenach. Pomoc państwa, w ramach rządowego programu, polega na tym, że przez okres 8 lat dopłaca ono połowę do odsetek od kredytu. Należy przy tym spełnić kilka warunków:

 • dopłata jest tylko osób dla nie mających innego własnościowego mieszkania.
 • koszty budowy domu lub kupna mieszkania musi się mieścić w podawanych przez GUS średnich kosztów budowy w województwie lub mieście wojewódzkim.
 • kredyt mieszkaniowy z dopłatą jest pomyślany na zakup lub budowę mieszkania o powierzchni nie większej niż 75mkw lub domu jednorodzinnego o powierzchni nie większej niż 140mkw.

Kredytami z dopłatą interesują się już także banki. To dla nich też dobry interes. Dlatego zaciągając kredyt z dopłatą należy wybrać taki bank, aby korzyści z dopłat nie zostały pożarte przez nadmiernie rozdymane koszty kredytu, zwłaszcza przez prowizje.

Pamiętaj, że cały czas toczy się walka o Twoje pieniądze. Nie daj sobie wydrzeć więcej niż to konieczne! Powodzenia!

Kredyty hipoteczne

2 Comments

Wymagane dokumenty

Do wniosku kredytowego musimy dołączyć szereg dokumentów i zaświadczeń. Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, wyciągów z rachunków czy książeczki wojskowej musimy zgromadzić różne dokumenty w zależności od celu na jaki zamierzamy przeznaczyć kredyt hipoteczny i źródła naszych dochodów.

Kupno domu / mieszkania

 • umowa przedwstępna sprzedaży lub w przypadku spółdzielni umowa przekazania praw
 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny potwierdzający nabycie prawa do lokalu
 • jeśli kupujemy nowe mieszkanie od developera musimy dostarczyć dokumenty potwierdzające budowę (odpowiedni komplet powinniśmy bez problemu dostać od każdego developera).

Kupno działki budowlanej

 • odpis z księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający nabycie działki przez obecnego właściciela
 • wypis z rejestru gruntów
 • umowa przedwstępna sprzedaży
 • jeśli z księgi wieczystej wynika, ze grunt nie ma przeznaczenia budowlanego to musimy dodatkowo dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z urzędu gminy

Budowa domu

 • odpis z księgi wieczystej
 • opis planowanych prac budowlanych
 • pozwolenie na budowę
 • projekt architektoniczny
 • potwierdzenie nabycia nieruchomości
 • wypis z rejestru gruntów

W każdym z banków musimy przedstawić zaświadczenie o zarobkach:

1. jeśli pracujemy na etacie to wystarczy zaświadczenie o 6 miesięcznym stażu
2. jeśli otrzymujemy dochody z umowy-zlecenie to będziemy musieli dostarczyć kopie umowy, rachunki z ostatnich 12 miesięcy i deklarację PIT
3. osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały dostarczyć najwięcej dokumentów:

 • decyzję o nadaniu numerów REGON, NIP
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
 • ostatni PIT roczny
 • PIT5 / PIT5L za ostatni rozliczony miesiąc

Słownik terminów

Aneks – każda zmiana umowy kredytowej wymaga dokumentu w postaci aneksu. Będziemy potrzebowali aneksu jeśli będziemy zmienić walutę kredytu lub gdy zmianie ulegną zasady naliczania wysokości kredytu.

Aval – to poręczenie wekslowe – jest to zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy, w przypadku gdy ona nie zapłaci. Jeżeli na wekslu nie jest wyszczególnione za kogo poręczamy to przyjmuje się, że poręczamy za wystawcę.

Bank hipoteczny – bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.

Cesja – to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami.

Developer – firma zajmująca się inwestycjami budowlanymi.

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro – ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli.

Hipoteka – jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności pieniężnej. Pozwala ono wierzycielowi hipotecznemu dochodzić zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego, czyją ona stała się własnością (tzn. zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela do dochodzenia roszczeń). Dodatkowo zaspokojenie to ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Hipoteka kaucyjna – to rodzaj hipoteki do zabezpieczenia długu o niesprecyzowanej wysokości (stosuje się ją często do zabezpieczenia spłaty odsetek)

Karencja – przesunięcie w czasie rozpoczęcia spłaty kredytu.

Kredyt hipoteczny – kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny – kredyt zaciągnięty na spłatę innych kredytów i pożyczek. Zamieniając wiele kredytów na jeden znacznie zmniejszają się jego koszty.

Kredyt refinansowy – kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W wielu przypadkach opłaca się skorzystać z bardziej atrakcyjnej ofert innego banku i spłacić obecny kredyt mieszkaniowy nowy kredytem o korzystniejszych warunkach oprocentowania.

Księga wieczysta – jest to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów. LIBOR stanowi najczęściej podstawę do wyliczeń przy walutowym kredycie mieszkaniowym.

LTV – wskaźnik używany w bankowości do określania wysokości udzielanego kredytu. Jest to współczynnik kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Jeśli chcemy sfinansować zakup mieszkania w całości z kredytu współczynnik ten będzie wynosił 100%.

Marża – Jest to kwota jaką pobiera bank za udzielenie kredytu, jest wliczana jako składnik oprocentowania,

Oprocentowanie stałe – oprocentowanie nie zmieniane niezależnie od sytuacji rynkowej.

Oprocentowanie zmienne – oprocentowanie zmieniane w zależności od sytuacji na rynku. Bardzo często uzależnione jest od wskaźników WIBOR, LIBOR i EURIBOR.

Promesa kredytowa – pisemna obietnica udzielenie kredytu przez dany bank. Czasami zdarza się, że banki developerzy wymagają tego dokumentu przed podpisaniem umowy sprzedaży domu / lokalu.

Przewalutowanie – zmiana waluty, w której indeksowany jest kredyt (np. gdy zmieniamy kredyt we frankach na kredyt złotówkowy lub odwrotnie)

Raty annuitetowe (równe) – raty o stałej wielkości w czasie całego okresu spłaty kredytu.

Raty malejące – raty o malejącej wysokości (na początku płacimy więcej, z czasem część odsetkowa raty maleje). Taki typ rat wiąże się często z koniecznością posiadania większej zdolności kredytowej.

Spread walutowy – różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Biorąc kredyt mieszkaniowy we frankach musimy się liczyć z tym, ze bank odbije sobie mniejsze oprocentowanie między innymi na różnicy kursowej. Bank oblicza wielkość kredytu na podstawie ceny kupna, a wielkość rat kredytu na podstawie ceny sprzedaży waluty.

Transza – wypłata części kwoty kredytu. Kredyt wypłacany jest w wielu transzach głównie w przypadku budowy nieruchomości. (Musimy się przygotować że, bank będzie wymagał dodatkowych dokumentów lub wizyt inspektorów budowlanych przed każdą wypłatą transzy)

Umowa przedwstępna – umowa między kupującym nieruchomość a sprzedającym lub developerem, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Ten dokument stanowi podstawę do udzielenia kredytu, czasami zdarza się, że bank będzie wymagało od nas formy notarialnej tej umowy.

WIBOR – ( Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska, na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Dla potrzeb kredytów hipotecznych banki używają zazwyczaj Wibor 6M.

Bilansowanie kredytu

Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

 • jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego – nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący.
 • środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek , a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Z bilansowania kredytu oszczędnościami mogą skorzystać osoby zaciągające
kredyt w PLN. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.

O co co dokładnie chodzi z tym bilansowaniem? Jest to mechanizm zmniejszający kwotę, od której naliczane są odsetki przy kredycie hipotecznym lub pożyczce hipotecznej w PLN. Są to pieniądze zdeponowane na rachunku bilansującym powiązanym z Twoim kontem osobistym, które są bilansowane (stąd nazwa) z aktualną kwotą kredytu. Odsetki liczone są, więc od niższej kwoty – dlatego efektywne oprocentowanie kredytu w banku oferującym mechanizm bilansowania jest mniejsze niż kredytu oprocentowanego nominalnie tak samo, ale w banku, który nie oferuje planów finansowych. Dzięki temu kredyt będzie kosztował nas znacznie mniej i będziemy mogli go spłacić znacznie wcześnie. W przypadku kredytów hipotecznych jest to o tyle istotne, że są to kredyty długoterminowe, gdzie bardzo często kwota odsetek przekracza kwotę kredytu.

W jaki sposób Twoje oszczędności będą mogły zbilansować kwotę kredytu? W bardzo prosty: Twoje konto osobiste połączone jest ze specjalnym rachunkiem, na który automatycznie przenoszone są wszystkie środki powyżej ustalonego przez Ciebie limitu. Jeżeli saldo Twojego konta przekroczy ustaloną sumę, np. 3 000 tys. zł, wówczas wszystkie pozostałe środki zaczną bilansować Twoje zadłużenie. Limit możesz zmienić w każdej chwili, aby dopasować go do Twoich stałych miesięcznych wydatków. Jeżeli saldo na koncie osobistym będzie niższe od limitu, to brakująca kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku bilansującego.

Korzyści mechanizmu bilansowania

 • Twoje wolne środki zgromadzone na rachunku koncie, powyżej progu, którego wysokość ustalasz samodzielnie lub z pomocą doradcy finansowego, zmniejszają każdego dnia kwotę kredytu, od którego liczone są odsetki. W związku z tym procentują efektywnie tak jak kredyt, ale na plus i na dodatek bez tzw. podatku belki od odsetek.
 • W każdej chwili możesz przelać środki z rachunku bilansującego na konto osobiste i swobodnie z nich korzystać.
 • Ze względu na konieczność zabezpieczenia automatycznej spłaty rat kredytu z konta, próg dla środków bilansujących nie może być niższy niż wartość najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z harmonogramu spłat.
Blue Taste Theme created by Jabox