Archive

For the Leasing category

Leasing

2 Comments

Leasing definicja

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).

Leasing konsumencki (inna nazwa prywatny), jest usługą skierowaną do osób fizycznych czyli nie prowadzących działalności gospodarczej. Leasing konsumencki nie jest popularnym produktem przynajmniej na rynku polskim. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze produkt ten nie jest zbytnio promowany przez firmy leasingowe mimo, że większość oferuje leasing konsumencki. Z drugiej, trzeba jednak przyznać, co zauważają przedstawiciele branży leasingowej, zainteresowanie tym narzędziem wśród osób fizycznych jest minimalne. Drugą przyczyną słabszego zainteresowania leasingiem konsumenckim jest bariera psychologiczna wiążę się ona z tym, że jako osoba korzystająca z leasingu konsumenckiego nie jesteśmy wpisani w dokumentach jako właściciel.

Rodzaje leasingu

Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:

 • leasing bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem)
 • leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe).

Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się z dwóch części: składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy.

 • Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. W praktyce umowy leasingu operacyjnego zawierają zapis o wykupie przez Korzystającego po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). Korzystający może mieć zagwarantowane w umowie leasingu prawo sprzedaży na jego rzecz przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Efektywny koszt finansowania poprzez ten rodzaj leasingu jest niższy niż finansowanie ze środków własnych czy kredytu bankowego, między innymi ze względu na korzyści podatkowe. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych koszt pozyskania kapitału przy leasingu jest niższy, płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego.

W obecnym kształcie prawnym leasing operacyjny jest również szczególnie atrakcyjny ze względu na preferencje podatkowe, które pozwalają korzystającemu zaliczyć raty leasingowe w poczet kosztów uzyskania przychodu.

 • Leasing finansowy (kapitałowy) polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem “pożyczki” jest tu środek trwały a nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej – obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu(zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

 • Leasing zwrotny występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

Podmioty leasingu

Leasingodawca (finansujący), to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingu. Rzadziej wytwórca przedmiotów, dla którego leasing jest dodatkową formą zarobkowania. Podstawowa działalność to produkcja. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna. W praktyce najbardziej liczą się na rynku spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Leasingobiorca (korzystający), to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna. Przeważają więc spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość.

Poręczyciel, to podmiot występujący tylko czasami w transakcji leasingu. Jeśli kondycja finansowa lub wiarygodność leasingobiorcy budzi zastrzeżenie leasingodawcy, to do zawarcia umowy dochodzi wówczas, gdy leasingobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie transakcji. Może to być poręczenie osoby trzeciej lub zastaw na rzeczy, należącej do osoby trzeciej lub też hipoteka ustanowiona na nieruchomości, której właścicielem jest osoba trzecia. Taki podmiot dostarczający dodatkowego zabezpieczenia, jeśli nie jest nim leasingobiorca, nazywany jest poręczycielem. Może nim być dobrze prosperująca firma lub wiarygodna osoba fizyczna, posiadająca duży majątek a przez to wypłacalna, np. udziałowiec w spółce. Często firmy leasingowe jako zabezpieczenie przyjmują weksel leasingobiorcy, poręczony przez udziałowców i ich współmałżonków lub też członków zarządu i ich współmałżonków. Oni są wówczas poręczycielami wekslowymi w transakcji leasingu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpiecza przedmiot leasingu. Najczęściej, jako właściciel, o wyborze ubezpieczenia decyduje leasingodawca. Niektóre firmy leasingowe współpracują z jedną lub dwoma firmami ubezpieczeniowymi i z tytułu stałej współpracy mogą liczyć na korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Jeśli leasingobiorcy szczególnie zależy na tym, aby wybrać firmę ubezpieczeniową, może to zrobić, ale wiąże się to z tym, że ponosi koszty ubezpieczenia, a nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w swojej firmie, ponieważ nie jest właścicielem przedmiotu ubezpieczonego. Przy dużej narodowościowi, na jaką narażona jest rzecz leasingowa, ponoszenie tych kosztów może się jednakże opłacać, ponieważ leasingobiorca musi płacić raty leasingowe nawet wówczas, gdy przedmiot leasingu jest w naprawie. Jeśli ubezpieczenie zwleka z wypłatą ubezpieczenia, to okres, kiedy leasingobiorca nie może używać rzeczy, wydłuża się, a co za tym idzie, straty z tego tytułu rosną. Przykładem takiej sytuacji jest samochód dostawczy, znajdujący się po wypadku w warsztacie, który warunkuje wydanie naprawionego samochodu dokonaniem zapłaty za naprawę. Zapłaty ma dokonać towarzystwo ubezpieczeniowe. Im dłużej trwa proces wypłaty ubezpieczenia, tym dłużej samochód nie pracuje, a leasingobiorca ponosi koszty z tego tytułu.

Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, który jest przerabiany na ciężarowy, to pojawia się dodatkowo podmiot przerabiający samochód. Zwykle są to firmy powiązane albo z producentem samochodu, albo z dealerem lub z firmą leasingową. Pojawienie się dodatkowo podmiotu przerabiającego samochód podraża transakcję leasingu, ponieważ wlicza się w raty leasingu zapłatę z tego tytułu. Pamiętajmy, że VAT jest naliczany od zwiększonych rat.

Przedmiot umowy leasingu

Przedmiotem umowy leasingu, zgodnie z praktyką gospodarczą, może być każda rzecz służąca działalności gospodarczej, o ile ma charakter środka trwałego. Najczęściej są to środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł, które podlegają amortyzacji.

Przedmioty umowy leasingu są pogrupowane jako:

 • obiekty konsumpcyjne
 • obiekty inwestycyjne
 • nieruchomości, prawa majątkowe.

Źródło: Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing

Korzyści leasingu

Leasing jak każdy sposób finansowania ma swoje zalety i wady. Przedsiębiorcy najczęściej korzystają właśnie z tej formy używania rzeczy i praw, gdyż formy pokrewne takie jak najem czy dzierżawa, które również pozwalają na korzystanie z rzeczy, nie dają jednak szansy na jej nabycie.

Leasing jest też korzystny ze względów podatkowych – związane z nim wydatki co do zasady mogą bowiem być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów firmy. Poza tym przedsiębiorstwa leasingowe są właścicielami środków trwałych, co sprawia, że potrzebują znacznie mniej zabezpieczeń od osób, którym użyczają samochody czy komputery – a to jest przewaga leasingu nad kredytem.

 • Przede wszystkim w ogólnym rozrachunku leasing jest znacznie droższy od kredytu , co wynika chociażby z faktu, że firma prowadząca działalność leasingową sama korzysta z kredytu.
 • Leasingodawca (oddający rzecz w używanie) – nie ma obowiązku zapewnienia tzw. używalności rzeczy, czyli utrzymywania jej w stanie umożliwiającym normalne, gospodarcze jej używanie, w związku z tym nie ponosi również odpowiedzialności za jej przydatność do użytku.
 • Naruszenie umowy (opóźnienie w zapłacie kolejnych rat) pociąga bardzo surowe konsekwencje, na czele z prawem leasingodawcy do rozwiązania umowy.
 • Nawet w przypadku utraty przedmiotu leasingu istnieje obowiązek zapłaty kolejnych rat, a w dodatku organy podatkowe mogą nie uznać tych wydatków za koszty uzyskania przychodu.
 • Przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego, co może mieć fatalne skutki w przypadku upadłości firmy leasingowej, gdyż może on zostać przejęty przez wierzycieli leasingodawcy, a korzystający nie będzie mógł wykonać opcji własności przewidzianej w umowie leasingu.
 • Powstają liczne spory z organami podatkowymi o kwalifikację umów leasingowych , a korzyści podatkowe daje nie każda umowa nazwana “leasing”, lecz tylko taka, która spełnia wymagania określone w prawie podatkowym.
 • Leasingobiorca nie może domagać się usunięcia na koszt leasingodawcy wad rzeczy leasingowanej (wyjątek stanowią jednak wady, które powstały na skutek okoliczności, za które leasingodawca ponosi odpowiedzialność); ryzyko naprawienia takich wad spoczywa na nim i sam musi je usunąć.
 • Leasing zawsze zawarty jest na czas oznaczony i w zasadzie niezwykle rzadko umowa umożliwia jego wcześniejsze wypowiedzenie.
 • Przedmiotem leasingu nie mogą być prawa
 • W przypadku, gdy leasingodawca korzysta z kredytu na zakup przedmiotów, które zamierza oddać w leasing, może zaistnieć sytuacja, w której kredytodawca wniesie zastrzeżenia dotyczące zdolności kredytowej leasingobiorcy, jak również zażąda zabezpieczeń na przedmiocie leasingu.
 • Możliwość pozbawienia leasingobiorcy prawa do ulg podatkowych poprzez wy¬powiedzenie umowy leasingowej, gdzie leasingodawca zawsze zastrzega sobie tą możliwość. Na ogół może to nastąpić w przypadku opóźnienia w płatności rat leasingowych, nieodebrania w terminie przedmiotu leasingu lub niedostarczenia w terminie sprzętu przez dostawcę.
 • Możliwość wystąpienia niespodziewanych finansowych obciążeń spółki leasingobiorcy na skutek zmian ustaw podatkowych lub ich interpretacji, które nie powstałyby w przypadku niekorzystania z leasingu jako formy finansowania.

Autor: Hanna Adamczyk źródło: portal finansowy IPO.pl: http://www.ipo.pl/leasing/wady_leasingu/bezpieczne_korzystanie_z_leasingu_592476.html

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czy mogę negocjować z leasingodawcą przy podpisaniu umowy?

Umowa leasingu to umowa handlowa i – jak każdą taką umowę – można ją negocjować. Dlatego przed podpisaniem ostatecznej umowy warto spróbować wynegocjować najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Wszystko zależy oczywiście od tego, ile i co zamierzamy brać w leasing, od naszego potencjału, kondycji finansowej, a także od ogólnej koniunktury na rynku. Niestety, nie wszystko podlega negocjacjom. Np. ogólne warunki umów najczęściej są niezmienne.

Co się stanie gdy się spóźnię z zapłatą?

W momencie, gdy klient zwleka z zapłatą czynszu, leasingodawca może zerwać z nim umowę. Za jej wznowienie klient musi zapłacić ok. 500 zł (w zależności od firmy kwota ta jest różna).

Jak ustrzec się pułapek przed podpisywaniem umowy z leasingodawcą?

Aby ustrzec się niepotrzebnych błędów i podejrzanych zapisów w umowie, najlepiej przed jej podpisaniem poprosić przedstawiciela firmy leasingowej o udostępnienie OWL i dokładnie je przestudiować. Warto nawet pójść do prawnika, żeby skonsultować z nim poszczególne zapisy w umowie, które wydają się niejasne. Fachowiec (prawnik) od razu powinien wychwycić, gdzie mogą skrywać się tzw. haki.

Co się dzieje w przypadku bankructwa firmy leasingowej?

W przypadku upadłości leasingodawcy, umowa leasingu ani nie wygasa, nie ulega też ulega zmianie. W sytuacji ustanowienia syndyka lub przewłaszczenia na rzecz banku umowa leasingu nie może być wypowiedziana. W takim przypadku umowa może jedynie zostać odsprzedana innemu podmiotowi, ale razem z obowiązującą i niezmienioną umową leasingu. Leasingobiorca jest zobowiązany do kontynuacji spłaty kolejnych rat leasingowych.

Prowadzę działalność gospodarczą, jakie wymagania muszę spełniać jeśli chciałbym skorzystać z leasingu?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, starająca się o finansowanie leasingiem powinna skompletować:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • lekarze rodzinni dodatkowo – umowa ze Skarbem Państwa lub gminą o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • NIP;
 • REGON;
 • bankowa karta wzorów podpisów;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc);

deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc;

Czy leasingodawca może zmienić przediot umowy w trakcie jej trwania?

Firmy leasingowe nie przewidują takiej możliwości, wynika to zapewne z konstrukcji samej umowy leasingu, która jest przygotowywana dla konkretnego przedmiotu.

Zmiana przedmiotu leasingu na wniosek leasingobiorcy, jest możliwa w przypadku niespełnienia przez rzecz określonych w umowie warunków, czyli np., brak pewnych funkcjonalności bądź stan techniczny jest daleki od przedstawionego w umowie. Przedsiębiorstwa leasingowe starają się jednak tak konstruować dokumenty, by uniknąć wszelkiej odpowiedzialności za leasingowane przedmioty.
Teoretycznie zmiana przedmiotu umowy jest możliwa za porozumieniem stron, jednak równie dobrze, można rozwiązać starą umowę i zawiązać nową.

Czy mogę wcześniej spłacić raty leasingowe?

Polskie prawo przewiduje wcześniejszą spłatę rat leasingowych i większość firm oferuje taką możliwość.

Warto jednak dokładnie zapoznać się z ofertą. Podpisują umowę zawsze należy zapoznać się z umową oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, by uniknąć przykrych niespodzianek. Firmy mogę oferować możliwość wcześniejszej spłaty rat leasingowych, jednak nie muszą robić tego za darmo. Nie dajmy się również nabrać reklamą, które informują, że nie pobiera się prowizji od wcześniejszej spłaty, gdyż później okaże się, że pobierana jest opłata zamiast prowizji.

Czy mogę leasingować nieruchomość?

Tak, obecnie firmy leasingowe mają szeroką ofertę porduktową. Leasingowane są samochody, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, wyposażenie i inne środki trwałe oraz nieruchomości.

Również i w przypadku leasingu nieruchomości, przedsiębiorca ma możliwość wyboru między leasingiem operacyjnym, finansowym i zwrotnym. Są to jednak umowy indywidualnie negocjowane także ciężko mówić o konkretnych stawkach czy kosztach leasingu. Również nie wszystkie firmy leasingowe, posiadają tak specyficzny produkt (leasing nieruchomości) w swojej ofercie.

Czy przedmiot umowy leasingowej staje się moją własnością po jej zakończeniu?

Umowa leasingowa zakłada wprawdzie zwrot rzeczy po zakończeniu umowy, jednak w większości przypadków znajduje się w niej klauzula mówiąca o możliwości wykupu danej rzeczy przez leasingobiorcę.

Umowy zawierane przez przedsiębiorców zawierają cechy zarówno leasingu operacyjnego, który nie pozwala na wykup przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę, oraz leasingu finansowego, który zakłada taką sytuację. Cena samochodu, będzie uzależniona od odpisów amortyzacyjnych jakie poniósł leasingodawca, jeśli pokryły wartość przedmiotu leasingu w momencie jego nabycia, będzie wynosiła symboliczną złotówkę.

Jakie dokumenty są niezbędne do zwarcia umowy leasingowej?

Wymagania formalne zależą od konkretnego leasingodawcy, niektórzy stosują procedury uproszczone dla niektórych swoich produktów (ofert leasingowych) inni z kolei bardzo skrupulatnie oceniają leasingobiorcę.

Przykładowe dokumenty, których może wymagać leasingodawca:

 • wniosek o zawarcie umowy leasingowej,
 • dowód/dowody tożsamości,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp./aktualny odpis KRS,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP i REGON,
 • deklaracja podatkowa (PIT5 i PIT36 lub CIT2 i CIT8),
 • umowa spółki (spółki jawne, partnerskie, komandytowe i z o.o.),
 • oświadczenie o stanie zobowiązań,
 • deklaracja majątkowa,
 • oświadczenie o nie zaleganiu w stosunku do ZUS i US nie starsze niż 3 miesiące lub zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące w przypadku:
  – przedmiotów leasingu innych niż środki transportu dla wszystkich klientów,
  – środków transportu ciężkiego (tj. pow. 3,5 tony masy całkowitej) dla nowych klientów,

Źródło: portal finansowy IPO.pl http://www.ipo.pl/leasing/pytania_o_leasing/

Blue Taste Theme created by Jabox