Archive

Kalkulator kredytowy

No Comments

Kalkulatory kredytów – to narzędzia udostępniane przez serwisy internetowe, które umożliwiają obliczenie rat oraz kosztów kredytów, w poszczególnych bankach przy określonych parametrach.
W sieci znaleźć można coraz więcej porównywarek, które udostępniają, kalkulatory kredytowe. Różnią się one znacznie od porównywarek cen produktów, które wyświetlają jedynie ceny danego towaru w poszczególnych sklepach.
Kalkulatory kredytów działają w bardziej skomplikowany sposób, ponieważ umożliwiają klientom bezpośrednie porównanie rat kredytu. Wymaga to wykorzystania specjalnej aplikacji, która obliczy miesięczną ratę kredytu na podstawie:
• kwoty oraz okresu trwania kredytu,
• wysokości oprocentowania, prowizji, kosztów ubezpieczenia oraz dodatkowych kosztów,

Najchętniej wykorzystywanym narzędziem jest kalkulator kredytów gotówkowych. Pomaga on wybrać pożyczkę, najczęściej na zakup sprzętu RTV, AGD, remont mieszkania itp. Jak wiadomo kredyt konsumencki, nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o cel przeznaczenia środków.
Kalkulatory pomagają również znaleźć oferty kredytów hipotecznych oraz samochodowych. Zobowiązania te opiewają na znacznie większe sumy, niż w przypadku kredytów gotówkowych, dlatego tym bardziej konieczne jest porównanie dostępnych na rynku opcji przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Porównywarki takie jak placemniej.pl porównują również inne produkty bankowe tj. konta osobiste, karty kredytowe, lokaty. Użytkownicy, którzy wybiorą serwisy tego typu, mogą w prosty i szybki sposób znaleźć najtańszy kredyt, pożyczkę itp. Korzystanie z witryn takich jak placemniej.pl nie jest płatne i zobowiązuje do wybrania jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.

Kredyt hipoteczny – co i jak?

No Comments

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest najczęściej hipoteka. Na jaki cel możemy wziąć kredyt hipoteczny? Najczęściej środki pieniężne przekazywane są na zakup mieszkania własnościowego, spółdzielczego, domu jednorodzinnego, lub innej wymarzonej przez nas nieruchomości. Jeśli klient ubiega się o kredyt na jeden z wyżej wymienionych celów to instytucja finansowa, czyli bank nazwie to przedsięwzięcie kredytem celowym hipotecznym. Klient może również składać wniosek o kredyt hipoteczny, którym będzie chciał spłacić wszystkie swoje kredyty. Taki kredyt banki określają mianem konsolidacji, a sam kredyt to kredyt konsolidacyjny. W jakich walutach banki udzielają kredyty hipoteczne? Przede wszystkim w walucie krajowej, czyli złotówkach. Dostępne są także kredyty hipoteczne walutowe (najczęściej we frankach szwajcarskich). Ta opcja dzieli się na dwie możliwości: typowy walutowy, denominowany.

Pierwsza możliwość polega na tym, że kredyt udzielany jest w walucie krajowej – złotówkach, a w dniu podpisania umowy przez klienta jego wartość jest przeliczana na walutę obcą według aktualnego kursu walutowego. Kredyt denominowany natomiast przeliczany jest trochę inaczej. Kwota kredytu hipotecznego udzielanego przez bank dzielona jest przez aktualny kurs kupna danego banku, a ratę klient spłaca po kursie sprzedaży. Z zaciągnięciem kredytu hipotecznego wiążą się również spore koszty. Począwszy od prowizji bankowej a skończywszy na opłacie za każdy aneks do umowy kredytowej. Należy liczyć się z ubezpieczeniem do czasu wpisu do hipoteki Księgi Wieczystej, ubezpieczeniem od utraty pracy, ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem nieruchomości. Inne opłaty to wycena nieruchomości, ewentualne przewalutowanie kredytu hipotecznego, wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłata. W październiku 2008 roku miały miejsce radykalne zmiany w sektorze bankowym. Sporo banków wycofało niektóre produkty ze sprzedaży i praktycznie wszystkie mocno ograniczyły dostępność kredytów hipotecznych. Klient od tego czasu, żeby sprawnie dostać kredyt musiał mieć historię kredytową bez skazy, mieć kilkuletni staż pracy najlepiej w dobrze prosperującej firmie, spory wkład własny i kilku tysięczne miesięczne wynagrodzenie, które bez problemu wystarczy do spłaty miesięcznej raty. Przez pierwsze miesiące roku 2009 popyt na kredyty hipoteczne zdecydowanie zmniejszył się. Klienci po prostu nie mieli szans na pozytywną decyzję w sprawie swojego kredytu hipotecznego. Był to raj dla tych, których było stać na realizowanie swoich marzeń. Decyzję kredytową dostawiali w przeciągu kilku dni. Jak jest teraz? Rynek kredytów hipotecznych ponownie zaczyna się rozkręcać. Powoli w ofertach pojawiają się promocje i większe możliwości, nawet dla mniej zamożnych klientów.

Kredyty hipoteczne

2 Comments

Wymagane dokumenty

Do wniosku kredytowego musimy dołączyć szereg dokumentów i zaświadczeń. Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, wyciągów z rachunków czy książeczki wojskowej musimy zgromadzić różne dokumenty w zależności od celu na jaki zamierzamy przeznaczyć kredyt hipoteczny i źródła naszych dochodów.

Kupno domu / mieszkania

 • umowa przedwstępna sprzedaży lub w przypadku spółdzielni umowa przekazania praw
 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny potwierdzający nabycie prawa do lokalu
 • jeśli kupujemy nowe mieszkanie od developera musimy dostarczyć dokumenty potwierdzające budowę (odpowiedni komplet powinniśmy bez problemu dostać od każdego developera).

Kupno działki budowlanej

 • odpis z księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający nabycie działki przez obecnego właściciela
 • wypis z rejestru gruntów
 • umowa przedwstępna sprzedaży
 • jeśli z księgi wieczystej wynika, ze grunt nie ma przeznaczenia budowlanego to musimy dodatkowo dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z urzędu gminy

Budowa domu

 • odpis z księgi wieczystej
 • opis planowanych prac budowlanych
 • pozwolenie na budowę
 • projekt architektoniczny
 • potwierdzenie nabycia nieruchomości
 • wypis z rejestru gruntów

W każdym z banków musimy przedstawić zaświadczenie o zarobkach:

1. jeśli pracujemy na etacie to wystarczy zaświadczenie o 6 miesięcznym stażu
2. jeśli otrzymujemy dochody z umowy-zlecenie to będziemy musieli dostarczyć kopie umowy, rachunki z ostatnich 12 miesięcy i deklarację PIT
3. osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały dostarczyć najwięcej dokumentów:

 • decyzję o nadaniu numerów REGON, NIP
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
 • ostatni PIT roczny
 • PIT5 / PIT5L za ostatni rozliczony miesiąc

Słownik terminów

Aneks – każda zmiana umowy kredytowej wymaga dokumentu w postaci aneksu. Będziemy potrzebowali aneksu jeśli będziemy zmienić walutę kredytu lub gdy zmianie ulegną zasady naliczania wysokości kredytu.

Aval – to poręczenie wekslowe – jest to zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy, w przypadku gdy ona nie zapłaci. Jeżeli na wekslu nie jest wyszczególnione za kogo poręczamy to przyjmuje się, że poręczamy za wystawcę.

Bank hipoteczny – bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.

Cesja – to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami.

Developer – firma zajmująca się inwestycjami budowlanymi.

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro – ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli.

Hipoteka – jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności pieniężnej. Pozwala ono wierzycielowi hipotecznemu dochodzić zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego, czyją ona stała się własnością (tzn. zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela do dochodzenia roszczeń). Dodatkowo zaspokojenie to ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Hipoteka kaucyjna – to rodzaj hipoteki do zabezpieczenia długu o niesprecyzowanej wysokości (stosuje się ją często do zabezpieczenia spłaty odsetek)

Karencja – przesunięcie w czasie rozpoczęcia spłaty kredytu.

Kredyt hipoteczny – kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny – kredyt zaciągnięty na spłatę innych kredytów i pożyczek. Zamieniając wiele kredytów na jeden znacznie zmniejszają się jego koszty.

Kredyt refinansowy – kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W wielu przypadkach opłaca się skorzystać z bardziej atrakcyjnej ofert innego banku i spłacić obecny kredyt mieszkaniowy nowy kredytem o korzystniejszych warunkach oprocentowania.

Księga wieczysta – jest to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów. LIBOR stanowi najczęściej podstawę do wyliczeń przy walutowym kredycie mieszkaniowym.

LTV – wskaźnik używany w bankowości do określania wysokości udzielanego kredytu. Jest to współczynnik kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Jeśli chcemy sfinansować zakup mieszkania w całości z kredytu współczynnik ten będzie wynosił 100%.

Marża – Jest to kwota jaką pobiera bank za udzielenie kredytu, jest wliczana jako składnik oprocentowania,

Oprocentowanie stałe – oprocentowanie nie zmieniane niezależnie od sytuacji rynkowej.

Oprocentowanie zmienne – oprocentowanie zmieniane w zależności od sytuacji na rynku. Bardzo często uzależnione jest od wskaźników WIBOR, LIBOR i EURIBOR.

Promesa kredytowa – pisemna obietnica udzielenie kredytu przez dany bank. Czasami zdarza się, że banki developerzy wymagają tego dokumentu przed podpisaniem umowy sprzedaży domu / lokalu.

Przewalutowanie – zmiana waluty, w której indeksowany jest kredyt (np. gdy zmieniamy kredyt we frankach na kredyt złotówkowy lub odwrotnie)

Raty annuitetowe (równe) – raty o stałej wielkości w czasie całego okresu spłaty kredytu.

Raty malejące – raty o malejącej wysokości (na początku płacimy więcej, z czasem część odsetkowa raty maleje). Taki typ rat wiąże się często z koniecznością posiadania większej zdolności kredytowej.

Spread walutowy – różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Biorąc kredyt mieszkaniowy we frankach musimy się liczyć z tym, ze bank odbije sobie mniejsze oprocentowanie między innymi na różnicy kursowej. Bank oblicza wielkość kredytu na podstawie ceny kupna, a wielkość rat kredytu na podstawie ceny sprzedaży waluty.

Transza – wypłata części kwoty kredytu. Kredyt wypłacany jest w wielu transzach głównie w przypadku budowy nieruchomości. (Musimy się przygotować że, bank będzie wymagał dodatkowych dokumentów lub wizyt inspektorów budowlanych przed każdą wypłatą transzy)

Umowa przedwstępna – umowa między kupującym nieruchomość a sprzedającym lub developerem, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Ten dokument stanowi podstawę do udzielenia kredytu, czasami zdarza się, że bank będzie wymagało od nas formy notarialnej tej umowy.

WIBOR – ( Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska, na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Dla potrzeb kredytów hipotecznych banki używają zazwyczaj Wibor 6M.

Bilansowanie kredytu

Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

 • jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego – nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący.
 • środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek , a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Z bilansowania kredytu oszczędnościami mogą skorzystać osoby zaciągające
kredyt w PLN. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.

O co co dokładnie chodzi z tym bilansowaniem? Jest to mechanizm zmniejszający kwotę, od której naliczane są odsetki przy kredycie hipotecznym lub pożyczce hipotecznej w PLN. Są to pieniądze zdeponowane na rachunku bilansującym powiązanym z Twoim kontem osobistym, które są bilansowane (stąd nazwa) z aktualną kwotą kredytu. Odsetki liczone są, więc od niższej kwoty – dlatego efektywne oprocentowanie kredytu w banku oferującym mechanizm bilansowania jest mniejsze niż kredytu oprocentowanego nominalnie tak samo, ale w banku, który nie oferuje planów finansowych. Dzięki temu kredyt będzie kosztował nas znacznie mniej i będziemy mogli go spłacić znacznie wcześnie. W przypadku kredytów hipotecznych jest to o tyle istotne, że są to kredyty długoterminowe, gdzie bardzo często kwota odsetek przekracza kwotę kredytu.

W jaki sposób Twoje oszczędności będą mogły zbilansować kwotę kredytu? W bardzo prosty: Twoje konto osobiste połączone jest ze specjalnym rachunkiem, na który automatycznie przenoszone są wszystkie środki powyżej ustalonego przez Ciebie limitu. Jeżeli saldo Twojego konta przekroczy ustaloną sumę, np. 3 000 tys. zł, wówczas wszystkie pozostałe środki zaczną bilansować Twoje zadłużenie. Limit możesz zmienić w każdej chwili, aby dopasować go do Twoich stałych miesięcznych wydatków. Jeżeli saldo na koncie osobistym będzie niższe od limitu, to brakująca kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku bilansującego.

Korzyści mechanizmu bilansowania

 • Twoje wolne środki zgromadzone na rachunku koncie, powyżej progu, którego wysokość ustalasz samodzielnie lub z pomocą doradcy finansowego, zmniejszają każdego dnia kwotę kredytu, od którego liczone są odsetki. W związku z tym procentują efektywnie tak jak kredyt, ale na plus i na dodatek bez tzw. podatku belki od odsetek.
 • W każdej chwili możesz przelać środki z rachunku bilansującego na konto osobiste i swobodnie z nich korzystać.
 • Ze względu na konieczność zabezpieczenia automatycznej spłaty rat kredytu z konta, próg dla środków bilansujących nie może być niższy niż wartość najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z harmonogramu spłat.

Kredyty

4 Comments

Kredyt finansowy – to jedna z najbardziej nie tyle ryzykownych co wymagających uwagi i antycypacji(zdolności przewidywania) operacji finansowych. W przypadku wielu osób, które na co dzień nie mają styczności z branżą finansową decyzja o podjęciu lub wyborze kredytu jest decyzją niezwykle trudną. W tym krótkim artykule postaramy się Państwu przekazać swoją dotychczasową wiedzę i mówić oferowane na naszej stronie kredyty. O czym warto pamiętać i na co zwracać uwagę gdy się bierze kredyt ?

 • cel konsumpcyjny kredytu
 • długość spłaty kredytu
 • oprocentowanie kredytu

Kredyt hipoteczny i samochodowy

Te trzy podstawowe czynniki wpływają bezpośrednio na wysokość oprocentowania kredytu. Cel konsumpcyjny kredytu to cel na jaki kapitał pochodzący z kredytu zostanie przeznaczony. Najczęściej celem konsumpcyjnym są: zakup lub remont mieszkania, zakup samochodu, dla firm inwestycje szeroko rozumiane. Oprocentowanie kredytu jest najkorzystniejsze (najniższe) w przypadku kredytów hipotecznych lub mieszkaniowych. W kontekście jednak ostatniego kryzysu na giełdzie amerykańskiej spowodowanego niewłaściwą oceną zdolności kredytowej. Ceny kredytów hipotecznych lekko wzrosły (także w Polsce) i w tym momencie są zbliżone a nawet minimalnie wyższe niż ceny kredytów samochodowych, co można zaobserwować poniżej. Warto jednak wziąć pod uwagę, że są to ceny sporządzone dla danej “konfiguracji” i wpływ na wielkość kredytu ma wiele różnych czynników. Jeśli przyjmiemy, że kredyt hipoteczny jest udzielany w/g poniższych wskaźników:

 • cel kredytu: zakup mieszkania lub domu
 • zakup na rynku: wtórnym
 • wartość nieruchomości: 300 000 PLN
 • rodzaj rat kredytu: równe*
 • kwota wkładu kredytowego: 250 000 PLN
 • waluta: PLN
 • okres spłaty kredytu: 30 lat
 • wiek najstarszego kredytobiorcy: 35lat

* Raty równe to raty rozłożone w/g tej samej kwoty miesięcznej np: 200PLN, drugą opcją są raty malejące czyli zmniejszające się wraz z każdym miesiącem.

To oprocentowanie kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) waha się od 4,18%6,58% w CHF oraz 7,65% – 8,32% PLN Trochę inaczej oprocentowane są kredyty samochodowe. Oprocentowanie kredytów samochodowych waha się od 4,49%-5,30% w CHF oraz od 6,49% – 8,15% w złotówkach

Kredyt gotówkowy

Kredyty gotówkowe to kredyty udzielane na dowolny cel konsumpcyjny z tego powodu są wyżej oprocentowane niż kredyty hipoteczne i kredyty samochodowe. Kredyty gotowkowe zwykle nie są udzielane na kwoty porównywalne z kredytami hipotecznymi czy nawet samochodowymi. Są to zwykle kwoty do 30 000 PLN. Wygodą za to jest to, że są one udzielane w prosty i szybki sposób oraz oczywiście dysponujemy swobodą przeznaczenia kapitału na dowolny cel. Oprocentowanie od 8,5% – 20% dla PLN. jest uzależnione od:

 • kwoty kredytu
 • zdolności do spłaty kredytu ocenianej przez bank
 • czy mam zaciągnięte jakieś inne kredyty
 • prognozowanym terminem spłaty

Na koniec jeszcze o walutach i o oprocentowaniu stałym i zmiennym, które wybrać oraz co to tak naprawdę jest. Najpierw oo walutach. Kredyty zwykle możemy brać w następujących walutach PLN(zloty), CHF(frank szwajcarski), USD(dolar amerykański), EUR(euro). Najczęściej kredyty bierze się w PLN i CHF. Kredyty w PLN to dość wysokie oprocentowanie spowodowane poprzez działanie Rady Polityki Pieniężnej, która zwalczając inflację podnosi wysokość stóp procentowych a wiadomo, że czy wyższe stopy procentowe tym bardziej maleje popyt na kredyty i wzrasta skłonność do oszczędzania. Zaletą CHF są właśnie niższe stopy procentowe w Szwajcarii. Istnieje jednak tzw. ryzyko kursowe. Załóżmy, że weźmiemy kredyt w za 100 000 PLN we frankach szwajcarskich. Bank przeliczy CHF po kursie kupna. Jeśli jest to 2,5zł to dostaniemy 40 000 CHF. Później bank wylicza oprocentowanie w/g kursu np: 3% na 20lat. Jedna rata kredytowa wyniesie wówczas 205 franków. To rata jaką musimy oddawać bankowi co miesiąc w złotówkach, franki będą przeliczane po kursie kupna Jeśli przyjmiemy, że w początkowym okresie spłaty wynosi on 2,9 zł, rata równa się 596 zł. Teraz wyobraźmy sobie – teoretycznie – kredyt w złotówkach oprocentowany na poziomie 3 proc. Miesięczna spłaty wyniosłaby 555 zł. Wyższą ratę kredytu w CHF zawdzięczamy przejściu przez kursy kupna i sprzedaży.To niekorzystne przeliczenie podraża nam kredyt o ok. 0,5 pkt. proc. W efekcie kredyt we frankach, który według banku kosztuje 3 proc. faktycznie oprocentowany jest na poziomie ok. 3,5 proc. Nadal jest to jednak znacznie mniej niż 8-9 proc. w złotówkach.

Ryzyko kursowe

Przejdźmy do ryzyka kursowego. Polega ono na tym, że wysokość naszej miesięcznej raty w przyszłości będzie zależeć o aktualnego kursu franka. Jeśli na przykład złotówka drastycznie osłabnie i za 1 CHF będziemy płacić nie 3 a 4 zł, wówczas nasza rata wzrośnie do poziomu 822 zł. Tyle mniej więcej wynosi rata kredytu w złotówkach oprocentowanego stawką 8,8 proc.
Czy ryzyko tak dużej niekorzystnej zmiany na rynku walutowym jest duże? W ocenie doradców Expander nie. Dlatego większość kredytów zaciąganych za naszym pośrednictwem to kredyty we frankach szwajcarskich.

Z pomocą doradcy finansowego powinniśmy wówczas policzyć, ile dotychczas zaoszczędziliśmy na kredycie walutowym. W ten sposób dowiemy się, ile jeszcze możemy stracić spłacając raty kredytu w walucie wyższe niż rata alternatywnego kredytu złotówkowego. W momencie, gdy oszczędności znikną, powinniśmy przewalutować kredyt. Oznacza to, że podjęliśmy niesłuszną decyzję wybierając walutę obcą – spłacając w niej kredyt oddaliśmy bankowi tyle, ile zapłacilibyśmy w przypadku kredytu w złotówkach.Wróćmy jednak do analizy ryzyka. Spłacając kredyt w CHF cały czas musimy mieć w pamięci łączną kwotę zadłużenia. W naszym przykładzie pożyczyliśmy 37.037 CHF. Ile musielibyśmy oddać złotówek, by spłacić zadłużenie? Już na dzień po zaciągnięciu kredytu jest to 107.407 zł (pamiętajmy, pożyczyliśmy 100 tys. zł). Jeśli kurs franka wzrośnie np. do 3,2 zł, wówczas nasze zadłużenie w PLN będzie równe aktualnej, pozostającej do spłaty, kwocie we frankach przemnożonej przez tę wartość.
Czy naprawdę musimy się przejmować zmianami w czasie łącznego zadłużenia? Nie, o ile nie planujemy przewalutowania kredytu bądź przeprowadzki do innego banku. Tylko w takiej sytuacji kwota zadłużenia zostanie przeliczona na złotówki i będziemy musieli się z nią zmierzyć.
Spłacając kredyt na bieżąco powinniśmy zwracać uwagę tylko na jedno: czy co miesiąc nasza rata jest niższa niż rata analogicznego kredytu w złotówkach? Jeśli tak, wszystko jest w porządku. Jeśli nie – aby tak się stało, na rynku walutowym musi dokonać się rewolucja, powinno nam się zapalić pomarańczowe światełko.

Frank szwajcarski jest w tej chwili jedyną alternatywą dla złotówki. Różnica w oprocentowaniu jest na tyle wysoka, że opłaca się ponieść ryzyko kursowe. Warto wziąć pod uwagę fakt, że sytuacja na rynku walutowym sprzyja osobom spłacającym kredyty w walutach. Złotówka umacnia się od dobrych kilku miesięcy. Sprzyjają jej właśnie wysokie stopy procentowe i dobra sytuacja na giełdzie – zagraniczni inwestorzy kupują polskie akcje i obligacje. Dobre są także fundamenty polskiej gospodarki.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania stałe lub zmienne. oprocentowanie stałe jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, które obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania umowy; oprocentowanie stałe jest stosowane przeważnie w przypadku lokat i kredytów krótkoterminowych (do 12-u miesięcy), oprocentowanie zmienne jest to wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, którego wysokość może się zmieniać w czasie trwania umowy w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie; oprocentowanie zmienne stosuje się najczęściej w przypadku lokat i kredytów długoterminowych.

W tym pierwszym wypadku(oprocentowanie stałe) bank gwarantuje, że przez określony czas kredytobiorca płaci stałe odsetki niezależnie od tego, jak w tym okresie będzie się zachowywał rynek. Jeśli jednak na rynku jest tendencja do spadku oprocentowania, wtedy kredyty o stałej stopie procentowej stają się relatywnie droższe od kredytów oprocentowanych stopą zmienną. I właśnie dlatego na naszym rynku te drugie zdecydowanie dominują. Eksperci z Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego radzą zwrócić uwagę, w jaki sposób (na podstawie jakiego czynnika) bank ustala oprocentowanie. Najczęściej składa się ono z dwóch części – stopy procentowej obowiązującej na rynku międzybankowym (np. WIBOR dla kredytów złotowych i LIBOR – dla franków) oraz marży banku. Ta zwykle nie przekracza 3 pkt proc. i zależy m.in. od wskaźnika LTV (stosunku kwoty kredytu do wartości nieruchomości) oraz długości okresu kredytowania. Im mniejszy udział banku w kredytowanej inwestycji, tym niższa stopa procentowa.

Źródło: Serwis Money.pl ze strony internetowej http://www.money.pl/slownik/slownik,oprocentowanie;stale;lub;zmienne,termin,3658.html

Źródło: GazetaDom.pl prawo za strony internetowej http://dom.gazeta.pl/prawo/1,65588,3289494.html

Źródło: Student NEWS Finanse – W jakiej walucie? http://finanse.studentnews.pl/serwis.php?s=23&pok=537

Blue Taste Theme created by Jabox